DSC01546-me.JPG

Mikä on Maa­mie­li?

Maa­mie­li on ha­lua tar­jo­ta tur­val­li­sia, koko­nais­val­tai­sia, laa­duk­kai­ta ja kes­tä­viä luon­toe­lä­myk­siä kai­kil­le nii­tä kai­paa­vil­le. Se on pie­ni, pää­asias­sa yh­den hen­gen yri­tys, jon­ka toi­min­ta am­men­taa luon­non li­säk­si pai­kal­li­suu­des­ta.

Maa­mie­li on syn­ty­nyt erä­op­paa­na ja myös mat­kai­lun muil­la osa-alueil­la yli puo­li vuo­si­kym­men­tä työs­ken­nel­leen Jo­han­na Mik­ko­lan ha­lus­ta tuot­taa ta­sok­kai­ta, hel­pos­ti­lä­hes­tyt­tä­viä pal­ve­lui­ta am­mat­ti­mai­sin ot­tein. Ta­voit­tee­na on asiak­kaan hy­vin­voin­nin kas­vat­ta­mi­sen li­säk­si hä­nen luon­to­suh­teen­sa sy­ven­tä­mi­nen.


Jo­han­na Mik­ko­la on yri­tyk­sen omis­ta­ja ja pää­toi­mi­nen opas. Hä­nen kou­lu­tus­taus­tan­sa on maa­ta­lous­a­lan pt 2012 (Kes­ki-Poh­jan­maan kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä, Per­hon yk­sik­kö) sekä Arc­tic Na­tu­re Gui­de 2014 (Nor­ges Ark­tis­ke Uni­ver­si­tet).  Jo­han­na löy­si ko­din Kit­ti­läs­tä heti erä­opa­so­pin­to­jen­sa jäl­keen, eikä ole kai­van­nut ete­län hä­lyyn het­keä­kään. Hän on työs­ken­nel­lyt erä­op­paa­na mm. seu­raa­vis­sa yri­tyk­sis­sä:


Spits­ber­gen Out­door Ac­ti­vi­ties

Po­lar Lights Tours

Disco­ver Lapland


Maa­mie­len alai­suu­des­sa toi­mii myös Whi­te Ad­ven­tu­re, jol­le Jo­han­na on työs­ken­nel­lyt kol­men vuo­den ajan ja jota hän tätä ny­kyä luot­saa. Whi­te Ad­ven­tu­re tar­jo­aa tal­vie­lä­myk­siä kuu­den hen­gen ryh­mis­sä.

DSC04207-me.JPG

Maa­mie­li to­teut­taa ret­kiä täl­lä het­kel­lä vain asiak­kai­den pyyn­nös­tä, hei­dän tar­pei­den­sa mu­kaan. Jos siis olet kiin­nos­tu­nut pal­ve­luis­tam­me, otat­han yh­teyt­tä. Tutus­tu ih­mees­sä myös Whi­te Ad­ven­tu­ren tal­vi­seen tar­jon­taan.

Yh­teys­tie­dot

+358409135934

jo­han­na@maa­mie­li.fi


Y-tun­nus: 3135931-5

Tie­to­suo­ja­se­los­te