DSC01112-me.JPG
zen-me.JPG

MAA­MIE­LI

Löy­dä luon­to. Löy­dä rau­ha.

Maa­mie­li on ole­mas­sa sik­si, että lii­an mo­net meis­tä ovat ka­dot­ta­neet yh­tey­ten­sä luon­toon. Luon­non läs­nä­olol­la on to­dis­te­tus­ti sekä mi­tat­ta­via, fyy­sisiä ter­veys­vai­ku­tuk­sia että mo­nia miel­täy­len­tä­viä vai­ku­tuk­sia. Me tar­joam­me val­miik­si suun­ni­tel­tu­jen, kii­reet­tö­mien luon­toe­lä­mys­pa­ket­tien li­säk­si myös mah­dol­li­suu­den yk­si­tyi­sil­le ryh­mil­le rää­tä­löi­tyi­hin reis­sui­hin.


Elä­myk­siä luon­nos­sa

DSC04136-me.JPG

Pit­kin pal­ki­sia

Nel­jän päi­vän ja kol­men yön hiih­to­vael­lus po­ro­käm­päl­tä po­ro­käm­päl­le, pa­lis­kun­nan hal­ki. Huol­le­tul­la hiih­to­vael­luk­sel­la saat hiih­tää va­paa­na va­rus­tei­den taa­kas­ta ja taa­tus­ti kau­ka­na tu­ris­teis­ta. Il­tai­sin nau­tim­me pe­rin­tei­siä herk­ku­ja pai­kal­li­sis­ta an­ti­mis­ta avo­ta­kan läm­mön ää­rel­lä.

DSC01094-me.JPG

Ta­ri­noi­ta tun­tu­ri­ky­lis­tä

Vael­lam­me su­lan maan ai­kaan ky­läs­tä ky­lään paik­koi­hin juur­tu­nei­den ta­ri­noi­den sii­vit­tä­mi­nä. Mah­dol­li­suus saa­da reis­su myös huol­let­tu­na, jol­loin ta­va­roi­den taa­kas­ta ei tar­vit­se kan­taa huol­ta.

DSC01590-me.JPG

Vai­tio­lon voi­ma

Hil­jai­suus on ka­toa­va luon­non­va­ra, jota kau­pun­geis­sa on saa­ta­vil­la har­voin, jos kos­kaan. La­pin luon­nos­ta se kui­ten­kin on ta­voi­tet­ta­vis­sa. Hyl­kää ar­jen haas­teet vii­kon­lo­puk­si ja läh­de voi­maan­tu­maan vai­to­nai­suu­teen il­man elekt­ro­niik­kaa. Kes­ki­ty luon­non yk­si­tyis­koh­tiin ja heit­täy­dy het­keen.

Mik­si va­lit­sisit mei­dät?

Am­mat­ti­tai­to

Kaik­ki op­paam­me ovat kou­lu­tet­tu­ja alan­sa am­mat­ti­lai­sia. Heil­lä on voi­mas­sao­le­vat en­sia­pu­kou­lu­tuk­set sekä tie­to­tai­toa juu­ri mei­dän alu­ees­tam­me.

Pai­kal­li­suus

Maa­mie­len ret­ket si­joit­tu­vat Kit­ti­lään ja sen lä­hi­kun­tiin. Teem­me yh­teis­työ­tä mui­den pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa ja op­paam­me asu­vat alu­eel­la ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti.

Ar­vot

Läh­tö­koh­ta­nam­me on toi­mia kes­tä­väs­ti sekä ym­pä­ris­töl­li­sis­tä että kult­tuu­ril­li­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta.

Jous­ta­vuus

Pie­ne­nä yri­tyk­se­nä olem­me myös erit­täin jous­ta­via ja pys­tym­me tar­joa­maan erit­täin hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua. Voim­me suun­ni­tel­la lo­man tai ret­ken juu­ri si­nun toi­vei­sii­si so­pi­vak­si.

DSC01544-me.JPG

"Luon­non pi­tää py­syä erä­maa­na, kos­ka se sa­noo mitä me olem­me ja mitä mei­dän tu­lee olla."

- Sa­ka­rias To­pe­lius

Ins­ta­gram

DSC01438-me.JPG

Ota yh­teyt­tä

Tun­net­ko tun­tu­rien kut­sun? Kai­paat­ko ala­vil­le kai­roil­le? Ha­luai­sit­ko hen­gäh­tää het­ken? Ker­ro meil­le.

* Pakollinen kenttä

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Yh­teys­tie­dot

+358409135934

jo­han­na@maa­mie­li.fi


Y-tun­nus: 3135931-5

Tie­to­suo­ja­se­los­te